Section outline

 • Основні поняття алгоритмізації

  Зміст навчального матеріалу:

  поняття алгоритму; властивості алгоритмів; способи представлення алгоритмів; базові алгоритмічні структури; типи алгоритмів; виконавець та система команд виконавця; формальне виконання алгоритму; аргументи, результати, проміжні величини

  Моделі та моделювання

  Зміст навчального матеріалу:

  поняття моделі та моделювання;  класифікація моделей; інформаційна модель; математична модель як різновид інформаційної моделі; етапи розв'язування задач на комп'ютері

  Мови програмування

  Зміст навчального матеріалу:

  мова програмування як один із способів представлення алгоритму; класифікація мов програмування; елементи мови програмування 

 • Зміст навчального матеріалу:

  основні особливості середовища розробки, візуальне конструювання, структура проєкту; структура модуля; події; збереження та запуск проєкту; компіляція; етапи розробки проєкту; етапи проєктування форми; проєкт як сукупність алгоритмів процедур обробки подій; кодування; налагодження; тестування

 • Зміст навчального матеріалу:

  поняття змінної; ім'я та тип змінної; опис стандартних типів змінних; арифметичні операції; правила запису арифметичних виразів; стандартні функції; оператор присвоювання; можливості введення та виведення інформації; використання текстових файлів для введення та виведення інформації;

  поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


 • Зміст навчального матеріалу:

  поняття консольного режиму виконання програми та можливості його використання; знайомство з можливостями середовища об'єктно-орієнтованого програмування щодо роботи у консольному режимі; можливості створення, редагування та тестування програм у консольному режимі; можливості введення та виведення інформації для виконання програм у консольному режимі; використання текстових файлів для  введення та виведення інформації;  розв'язування задач у консольному режимі

 • Зміст навчального матеріалу:

  логічні вирази та логічні операції; таблиці iстиностi; оператор розгалуження; вкладені розгалуження; оператор вибору 

 • Зміст навчального матеріалу:

  алгоритми з повтореннями; оператори циклу мовою програмування; поєднання повторення і розгалуження; рекурентні послідовності; вкладені цикли; можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами (проектами)

  • Для практичного відпрацювання навичок роботи із алгоритмами з повторенням, реалізуйте мовою C++ завдання з розділу Алгоритми з повтореннями курсу Основи програмування (Pascal)

 • Зміст навчального матеріалу:

  поняття масиву; прості та структуровані типи мовою програмування; одновимірні та двовимірні масиви; рядкові величини; класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками (пошук заданого елемента в масиві, пошук та заміна підрядка, пошук мінімального або максимального елемента масиву, упорядкування масиву)

 • Зміст навчального матеріалу:

  поняття підпрограми; локальні та глобальні змінні; формальні та фактичні параметри; рекурсія; рекурсивні алгоритми; рекурсія у мові програмування; створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою програмування

 • Зміст навчального матеріалу:

  записи; оператор приєднання WITH; множини; покажчики; використання динамічної пам'яті

 • Зміст навчального матеріалу

  поняття структур даних; проста змінна; масив; стек; черга

 • Зміст навчального матеріалу

  Основні поняття теорії графів; способи представлення графів; пошук у ширину та глибину; визначення найкоротшого шляху в графі, алгоритм Дейкстри, алгоритм Флойда-Уоршелла